Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka

Podstawy prawne:

1. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.

 

Zachowanie ucznia oceniane jest w sześciu kategoriach, które oznaczone zostały cyframi

rzymskimi. Postanowienia końcowe pozwalają na uzyskanie dodatkowych punktów.

Wychowawca spośród poszczególnych opisów w każdej kategorii, po konsultacji

z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz uczniami, wybiera to zdanie, które najlepiej

charakteryzuje ucznia. Wychowawca uwzględnia uwagi w zeszycie uwag, spostrzeżenia przekazywane

ustnie przez nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wyniki obserwacji ucznia.

Cyfra przy wybranym zapisie odpowiada przyznanej w danej kategorii liczbie punktów. Suma

punktów uzyskanych we wszystkich kategoriach zamieniana jest na ocenę według zasad

wymienionych w ustaleniach końcowych.

O przewidywanej ocenie końcoworocznej wychowawca informuje rodziców na 7 dni przed zatwierdzeniem oceny przez radą klasyfikacyjną. Uczniowie poznają oceny zachowania na godzinie wychowawczej na 7 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. W sytuacji złamania przez ucznia zasad obowiązujących w WSO

w okresie po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej a przed zakończeniem półrocza ocena może ulec obniżeniu po podjęciu takiej uchwały na dodatkowym posiedzeniu rady pedagogicznej szkoły zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

KATEGORIE PODLEGAJĄCE OCENIE I ILOŚCI PUNKTÓW

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA W KAŻDEJ Z NICH

I. Realizacja obowiązku szkolnego i sumienność w stosunku do nauki

 

6 pkt. Jeśli nie ma żadnych nieobecności nieusprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych spóźnień, osiąga wyniki w nauce w miarę wysokie, maksymalnie do swoich możliwości.

5 pkt. Ma nie więcej niż 2-3 godziny nieusprawiedliwionych nieobecności i /lub/4-6 nieusprawiedliwione spóźnienia, osiąga wyniki w nauce w miarę wysokie, maksymalnie do swoich możliwości.

4 pkt. Ma nie więcej niż 4–7 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności i /lub/ 7-10 nieusprawiedliwione spóźnienia i osiąga przeciętne wyniki.

2 pkt. Ma nie więcej niż 8-14 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności i /lub/ 11-15 nieusprawiedliwionych spóźnień .

0 pkt. Ma powyżej 14 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności i powyżej 15 spóźnień.

 

II. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

 

6 pkt. Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i umiejętność dyskusji nie tylko z dorosłymi, ale również z kolegami, a jego postawa jest nacechowana życzliwością wobec otoczenia. Nie ma żadnych uwag ustnych ani pisemnych.

5 pkt. Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury, umie dyskutować. Może mieć dwie uwagi wpisane do dziennika lub przekazane ustnie wychowawcy.

3 pkt. Zdarzyło się /1-2 razy/, że uczeń zachowywał się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami, używał mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji. Uczeń przeszkadza nauczycielowi i kolegom w pracy na lekcji. Może mieć 4 -5 uwag wpisanych do dziennika lub przekazanych ustnie wychowawcom.

1 pkt. Uczeń często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w dyskusji. Ma powyżej 7 uwag wpisanych do dziennika lub przekazanych ustnie wychowawcy.

0 pkt. Uczeń jest zwykle nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w dyskusji . Ma powyżej 7 uwag wpisanych do dziennika lub przekazanych ustnie wychowawcy.

 

III. Postawa wobec nałogów i uzależnień

 

4 pkt. Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów i uzależnień, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub wspiera ich starania o wyjście z nałogu lub uzależnienia.

2 pkt. Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy i sytuacja taka się nie powtórzyła.

0 pkt. Uczeń palił papierosy lub pił alkohol, lub przyjmował narkotyki, narażając na uszczerbek nie tylko swoje zdrowie, ale i dobre imię szkoły.

 

IV. Postawa moralna i społeczna

 

6 pkt. W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, próbuje reagować na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych, szanuje również dobro publiczne i własność prywatną, chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i innych i poza nią

3 pkt. Zdarzyło się kilka razy /2-3/ że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie próbował zareagować na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej i cudzej, naraził niechcący na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, nie uchyla się od prac na rzecz społeczności szkolnej. Zdarzyło się (1x), że uczeń skopiował (ściągnął z sieci) pracę innego autora i przedstawił nauczycielowi pod własnym nazwiskiem, nie szanując praw autorskich.

0 pkt. Uczeń nie przestrzega w swoim postępowaniu zasady uczciwości, nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje godności własnej innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku dla pracy i własności, kopiuje (ściąga z sieci) prace innych autorów i przedstawia nauczycielowi pod własnym nazwiskiem, nie szanując praw autorskich, niechętnie pomaga kolegom, unika pracy na rzecz zespołu, dopuszcza się kradzieży, niszczenia mienia, wyłudzania pieniędzy, fizycznego i psychicznego nękania innych, wchodzi w konflikt z prawem.

 

V. Poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa

 

Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły wszelkich materiałów łatwopalnych

i pirotechnicznych(wtymzapałekizapalniczek)orazniebezpiecznychnarzędzinp.:noże,

latarki laserowe, przedmioty wywołujące swoim wyglądem poczucie zagrożenia.

 

4 pkt. Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia oraz dotrzymuje ustalonych terminów (przekazywanie usprawiedliwień itp.)

2 pkt. Zdarzyło się /1x/, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, zlekceważył zagrożenie, ale zareagował na zwróconą uwagę.

0 pkt. Uczeń nie dotrzymuje terminów i jego zachowanie stwarza zagrożenie, które on lekceważy, nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

 

Uwaga! 0 pkt. otrzymuje uczeń, który nie stosuje się do zastrzeżenia zamieszczonego

w nagłówku.

 

VI. Dbałość o wygląd zewnętrzny

 

Uczniów obowiązuje właściwy ubiór (stosowny do szkoły). W dniach wyznaczonych przez dyrekcję szkoły

obowiązuje strój galowy (u dziewcząt – granatowe lub czarne spódnice albo spodnie i biała bluzka: chłopcy –

granatowe lub czarne spodnie i biała koszula). Strojem galowym są również mundurki szkolne.

Niedopuszczalny jest goły brzuch, plecy, głęboki dekolt i zbyt krótka spódnica. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz malowania paznokci, farbowania włosów i noszenia ekstrawaganckich fryzur, stosowania makijażu, kolczykowania ciała np.: brwi, nosa, języka, ust, brody, pępka oraz tatuowania ciała.

 

 

4 pkt. Uczeń dba o swój wygląd, jest zawsze czysty, ma właściwy ubiór.

2 pkt. Kilkakrotnie zwrócono uczniowi ( 2 – 5 x) uwagę na niestosowność stroju.

0 pkt. Uczeńnieprzestrzegaustalonychzasaddotyczącychwygląduzewnętrznego

(wskazanychwnagłówku).

 

VII. Ustaleniakońcowe

 

Dodatkowe 10 punktówuczeńmożeuzyskaćza:

1-2 pkt. wzorowe pełnienie funkcji w organizacjach szkolnych lub młodzieżowych, w szkole i poza szkołą

1 pkt. rozwój własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w szkolnych lub pozaszkolnych kołach zainteresowań albo samokształcenia w innej formie (po udokumentowaniu uczestnictwa)

1-2 pkt. prace na rzecz społeczności szkolnej

1-3 pkt. reprezentowanie szkoły na konkursach olimpiadach i zawodach sportowych i odnoszenie sukcesów

 

OCENĘ NIEOPOWIEDNIĄ niezależnie od liczby uzyskanych punktów otrzymuje uczeń,

którywjednejzkategorii(kat.nr2,3,4,5)uzyskał0punktów

 

OCENĘNAGANNĄotrzymujeuczeń,który:

wszedł w konflikt z prawem, popełnił wykroczenie o dużej szkodliwości społecznej np. kradzież, akt

wandalizmu, agresja, chuligaństwo, rozprowadzanie narkotyków, rażąco ordynarne zachowanie, naruszenie czyjejś godności osobistej

 

Skala ocen (zachowanie wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne)

Co najmniej 34 pkt. – ocena wzorowa

29 33 pkt. – ocena bardzo dobra

21 28 pkt. – ocena dobra

13 20 pkt. – ocena poprawna

poniżej12pkt. ocena nieodpowiednia

ocena naganna

Komentarze nieaktywne