Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej

STATUT ZESPOŁU  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

w KUŹNI RACIBORSKIEJ 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Statut opracowano na podstawie:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź.n. zm.),

 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1703),

 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),

 4. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

 5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

 6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.),

 7. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),

 8. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69),

 9. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506),

 10. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz. U. z 2008r. Nr 175, poz. 1086),

 11.  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226).

ROZDZIAŁ II

NAZWA SZKOŁY

§ 2

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży w skład, której wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej;

 2. Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej.

 1. Nazwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących brzmi:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej

ul. Piaskowa 28,

47- 20 Kuźnia Raciborska.

 1. Ustalona nazwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej.

 1. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy szkoły.

 1. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nosi nazwę:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka

ul. Piaskowa 28

47-420 Kuźnia Raciborska

 1. Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nosi nazwę:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Gimnazjum

ul. Piaskowa 28

47-420 Kuźnia Raciborska

 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Ogólnokształcących jest Gmina Kuźnia Raciborska.

 2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Ogólnokształcących sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

§ 3

Zespół Szkół Ogólnokształcących jest jednostką budżetową. Szczegółowe zasady finansowania Zespołu Szkół oraz prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 4

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. zespole   –  należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej,

 2. szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej,

 3. gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej,

 4. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami,

 5. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zespołu,

 6. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów zespołu.

ROZDZIAŁ III

INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 5

 1. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat. W ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian.

 2. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin

 3. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne służą do realizacji zadań statutowych zespołu.

 4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie jednozmianowym.

ROZDZIAŁ IV

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6

 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum realizują cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie koncentrując się na sprawowaniu funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

 2. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie przekazywania uczniom rzetelnej wiedzy, kształcenia ich umiejętności i wychowawczego wspomagania ich rozwoju osobowego. Głównym celem i zadaniem zespołu jest dbałość o wszechstronny rozwój uczniów.

§ 7

 1. Zadaniem zespołu jest:

 1. zapewnie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum,

 2. przeprowadzanie rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w oparciu o Ustawę o systemie oświaty oraz o Ustawę z dn. 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw,

 3. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami,

 4. realizowanie programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego i ramowe plany nauczania odpowiednio w szkole podstawowej i gimnazjum,

 5. realizowanie ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

 6. wspieranie rozwoju ucznia, kształcąc jego samodzielność intelektualną i umożliwiając dokonanie wyborów edukacyjnych odpowiednio do jego uzdolnień.

 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum umożliwia uczniom:

 1. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

 2. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej,

 3. dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

a/ organizowanie spotkań z pracownikami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,

b/ organizowanie spotkań uczniów szkoły podstawowej z nauczycielami i uczniami szkół gimnazjalnych, a gimnazjum z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych,

c/ rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

d/ udział w Targach Edukacyjnych oraz w organizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych dniach otwartych,

e/ organizowanie spotkań uczniów gimnazjum z pracownikami biura pracy.

§ 8

1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej zadaniem zespołu jest:

 1. tworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy, sprawności i nawyków, to jest rozwijanie kompetencji w zakresie:

 1. zdobywania wiedzy i umiejętności,

 2. organizowania procesu uczenia się, samokształcenia i przyjmowania odpowiedzialności za własne wykształcenie,

 3. rozwijania wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia,

 4. wykorzystania doświadczeń i łączenia różnych elementów wiedzy,

 5. realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum,

 1. Prowadzenie zajęć:

 1. rozwijających uzdolnienia,

 2. dydaktyczno-wyrównawczych,

 3. korekcyjno – kompensacyjnych,

 4. zajęć logopedycznych,

 5. gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

 1. organizowanie nauczania indywidualnego,

 2. realizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów szczególnie zdolnych,

 3. zapewnianie uczniom możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych.

 4. organizowanie oddziałów dla mniejszości narodowych, jeżeli spełnione są warunki określone odrębnymi przepisami.

§ 9

1.W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej zadaniem szkoły podstawowej i gimnazjum jest:

 1. przeciwdziałanie społecznemu niedostosowaniu oraz podejmowanie działań chroniących dzieci przed skutkami demoralizacji poprzez realizację zadań zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki,

 2. kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej,

 3. przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata – odnajdywania w nim własnego miejsca,

 4. rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi,

 5. kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych oraz ich umiejętnego rozwiązywania.

§ 10

1.W zakresie sprawowania funkcji opiekuńczej zadaniem zespołu jest:

 1. zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów,

 2. zapewnienie opieki oraz przyjaznego, bezpiecznego i korzystnego dla zdrowia ucznia warunków edukacji,

 3. Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez stały kontakt ze szkolnym pedagogiem oraz z jego pomocą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu,

 4. organizacja zajęć świetlicowych, w oparciu o Regulamin świetlicy, stanowiący załącznik do Statutu,

 5. organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych,

 6. organizacja funkcjonowania stołówki szkolnej; Regulamin stołówki stanowi załącznik do Statutu

 7. utrzymywanie stałego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej w celu diagnozowania sytuacji materialnej uczniów i wnioskowania o udzielenie w szczególnych sytuacjach odpowiedniego wsparcia rzeczowego lub finansowego.

 8. utrzymywanie współpracy z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Kuźni Raciborskiej.

ROZDZIAŁ V

ORGANY SZKOŁY

§ 11

 1. Organy szkoły mają zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i poszczególnymi regulaminami.

 2. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Zespołu,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców,

 4. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka,

 5. Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej.

ROZDZIAŁ VI

DYREKTOR SZKOŁY

§ 12

 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością zespołu i realizuje politykę oświatową państwa w świetle obowiązujących przepisów prawa.

 2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu.

 3. Do kompetencji dyrektora zespołu należy:

 1. kierowanie działalnością zespołu oraz reprezentowanie szkół na zewnątrz,

 2. kierowanie pracami rady pedagogicznej zespołu i realizowanie uchwał podjętych w ramach jej kompetencji,

 3. wstrzymywanie wykonana uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa, o czym dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,

 4. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkół wchodzących w skład zespołu i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 5. opracowanie (do 30 kwietnia każdego roku) arkusza organizacji zespołu na następny rok szkolny,

 6. występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o utworzenie stanowiska wicedyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w zespole,

 7. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zespole,

 8. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

 9. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu,

 10. właściwa organizacja i ponoszenie odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego,

 11. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 12. tworzenie warunków do działania w zespole wolontariuszy, stowarzyszeń
  i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 13. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi zespołu.

 1. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudnienia lub zwalniania nauczycieli i innych pracowników zespołu,

 2. powołania lub odwołania wicedyrektora (w zespole który liczy przynajmniej 12 oddziałów) oraz wnioskowania do organu prowadzącego o utworzeniu stanowiska wicedyrektora z pominięciem tej zasady lub o utworzenie innych stanowisk kierowniczych w zespole, a także dokonania szczegółowego podziału kompetencji,

 3. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych w stosunku do pracowników zespołu,

 4. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 1. Dyrektor ma prawo do:

 1. przyjmowania uczniów z obwodu szkoły do szkoły podstawowej i gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodzica, a w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w oddziale, także przyjmowania uczniów spoza obwodu szkoły na pisemny wniosek rodziców ucznia oraz w oparciu o kryteria rekrutacyjne. Do końca lutego każdego roku dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ogłasza kryteria oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 2. oceny pracz nauczycieli i innych pracowników zespołu,

 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej pracownikom zatrudnionym w zespole,

 4. wydawanie poleceń służbowych pracownikom zespołu,

 5. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy zespołu i jego bieżącego funkcjonowania,

 6. podpisywania dokumentów i korespondencji,

 7. wydawanie zarządzeń w sprawach warunków pracy uczniów, nauczycieli, pracowników administracji oraz dotyczących ich bezpieczeństwa.

 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim, a także związkami zawodowymi działającymi w szkole oraz społecznością lokalną.

 2. Dyrektor szkoły wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

ROZDZIAŁ VIII

RADA PEDAGOGICZNA

§ 13

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 2. Rada pedagogiczna działa na podstawie Regulaminu Rady Pedagogicznej, który uchwala zgodnie ze statutem zespołu.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor zespołu, który prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie posiedzenia i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

 4. Dyrektor zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu.

 5. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą jako jej członkowie wszyscy nauczyciele zespołu tj. nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej.

 6. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach porządku dziennego tych posiedzeń mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni przez przewodniczącego (za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej) przedstawiciele Rady Rodziców, pracownicy służby zdrowia sprawujący opiekę lekarską nad uczniami, pracownicy administracji i obsługi szkoły lub inne osoby, których obecność jest pożądana ze względu na temat zebrania.

 7. Przewodniczący Rady Rodziców oraz przewodniczący Samorządu Szkolnego mają prawo zgłaszać dyrektorowi zespołu włączenie do porządku obrad Rady Pedagogicznej określonego punktu oraz umożliwienia im udziału w omawianiu wskazanych przez nich problemów.

 8. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, a także w miarę bieżących potrzeb.

 9. Rada Pedagogiczna oprócz posiedzeń plenarnych odbywa posiedzenia szkoleniowe, a także pracuje w zespołach wychowawczych, zespołach przedmiotowych lub innych zespołach problemowo-zadaniowych powoływanych z inicjatywy dyrektora. Pracą w/w zespołów kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora zespołu na wniosek zespołu zadaniowego.

 10. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy organu prowadzącego lub nadzorującego oraz na wniosek 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 11. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/2 członków Rady Pedagogicznej zwołuje się nadzwyczajne zebranie Rady. Musi się ono odbyć najpóźniej w ciągu tygodnia od daty złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej musi zawierać proponowany porządek obrad.

 12. Prawo zgłaszania wniosków na temat porządku dziennego mają członkowie Rady Pedagogicznej oraz zaproszeni goście.

 13. Obrady Rady Pedagogicznej są prawomocne przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby jej członków.

 14. Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały jedynie w sprawach zawartych w porządku obrad.

§ 14

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

 2. W celu obliczenia kworum oraz w przypadku wymienionych w § 13 ust.10,11 i 13 przyjmuje się, że ogólna liczba członków Rady Pedagogicznej obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych aktualnie w zespole bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, długoterminowych zwolnieniach lekarskich itp. Osoby te zachowują jednak prawo członków Rady Pedagogicznej.

 3. Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. Decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego podejmuje się w drodze uchwały.

 4. Rada Pedagogiczna wyłania ze swego składu doraźne lub stałe komisje, których pracami kierują wybrani przewodniczący lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora.

 5. Prace komisji mogą dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności zespołu. Komisja informuje Radę Pedagogiczną o wynikach swej pracy oraz formułuje wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

 6. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się wspólnie dla całego zespołu.

§ 15

 1. Rada Pedagogiczna zatwierdza:

  1. plany pracy szkoły podstawowej i gimnazjum, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

  2. wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

  3. uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

  4. decyzje dotyczące organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. organizację pracy szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  2. projekt planu finansowego zespołu,

  3. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  4. wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

 2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokolanta wyznacza przewodniczący obrad.

 3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

ROZDZIAŁ IX

RADA RODZICÓW

§ 16

 1. W szkole działa Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, która reprezentuje ogół rodziców uczniów każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu.

 2. W skład Rady Rodziców szkoły wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych szkoły podstawowej i gimnazjum wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, przy czym jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. W Regulaminie określa się w szczególności wewnętrzne struktury i tryb pracy Rady Rodziców oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad, o których mowa w ust 2.

 4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów zespołu, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach zespołu.

 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 1. programu wychowawczego zespołu obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów realizowanego przez nauczycieli,

 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów nauczycieli i rodziców,

 1. opiniowanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 1. szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

 2. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

 3. projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu,

 4. propozycji zmian Statutu Zespołu,

 5. pracy zawodowej nauczycieli,

 1. W celu wspierania działalności statutowej zespołu Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

ROZDZIAŁ X

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 17

 1. Połączenie w zespół nie narusza odrębności samorządów uczniowskich połączonych szkół.

 2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

  2. prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

  3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

  4. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

  5. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

  6. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

  7. prawo do wyrażania opinii o pracy nauczycieli,

  8. prawo do opiniowania programu wychowawczego szkoły.

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 3. Zasady działania i wybierania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 4. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

ROZDZIAŁ XI

WSPÓŁPRACA ORGANÓW SZKOŁY

§ 18

 1. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Rada Samorządu Uczniowskiego współpracują ze sobą poprzez stałą i bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach.

 2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, w czasie comiesięcznych zebrań z rodzicami lub w innym ustalonym wcześniej z nauczycielem / wychowawcą terminem,

  4. uzyskiwania informacji oraz kontaktów z nauczycielami również za pomocą dziennika elektronicznego,

  5. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

  6. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 1. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji na tematy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze organizowane są co najmniej raz w semestrze.

 2. W sprawach wymagających opinii Rady Rodziców bądź Samorządu Uczniowskiego dyrektor informuje przewodniczących tych organów.

 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia przekazania sprawy przewodniczący właściwego organu wymienionego w ust. 1 nie poinformuje dyrektora o uwagach i zastrzeżeniach – przyjmuje się, że organ ten zrezygnował z prawa do wyrażania opinii w przekazanej sprawie.

 4. W przypadku sprawy szczególnie złożonej przewodniczący właściwego organu może wnioskować o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 5.

ROZDZIAŁ XII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 19

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Zadania nauczyciela:

 1. systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizowanie ich zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i zasadami współczesnej dydaktyki,

 2. odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach oraz w czasie pełnienia dyżurów,

 3. reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia uczniów także w czasie i poza prowadzonymi przez siebie zajęciami lub pełnionymi dyżurami,

 4. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń oraz indywidualizowanie pracy z uczniem,

 5. realizowanie treści i kształtowanie postaw określonych w podstawie programowej,

 6. oddziaływanie wychowawcze poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych jak i mających trudności w nauce, zaspokajanie ich potrzeb psychicznych,

 7. rozwijanie u uczniów wizji doskonalszego świata, ukazywanie możliwości, perspektywy i konieczności postępu społecznego,

 8. akcentowanie na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistycznych, moralnych i estetycznych, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywanie na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka,

 9. sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

 10. wyrabianie umiejętności i nawyków korzystania z ogólnodostępnych środków informacji,

 11. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, sprzyjanie rozwijaniu ich zainteresowań i zdolności,

 12. gromadzenie materiałów zawierających innowacje metodyczne i ciekawe opracowania poszczególnych wycinków pracy szkoły,

 13. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny powierzony jego opiece,

 14. doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez samokształcenie, pracę w zespole przedmiotowym oraz udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

 1. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany do efektywnego planowania swej pracy, w tym celu tworzy każdorazowo roczny rozkład materiału.

 2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

 3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.

 4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korekta treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

 2. wspólne opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,

 1. Szkoła zapewnia nauczycielom (szczególnie początkującym nauczycielom – wychowawcom) pomoc merytoryczną i metodyczną poprzez porady udzielane przez dyrektora, zespoły nauczycielskie oraz kierowanie na organizowane przez właściwe placówki i instytucje oświatowe i naukowe formy doskonalenia zawodowego.

§ 20

 1. Dyrektor szkoły powierza oddział klasowy ogólnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi – wychowawcy. W celu zapewnienia ciągłości pracy dyrektor dąży, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania cyklu kształcenia w kl. I – III, IV – VI szkoły podstawowej oraz następnie I-III gimnazjum.

 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  1. poznanie uczniów i ich środowiska,

  2. stały kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi (wywiadówki, rozmowy indywidualne, ankiety i in.) i włączanie ich w życie szkoły,

  3. integracja zespołu klasowego (wycieczki, dyskoteki i inne spotkania klasowe),

  4. rozwiązywanie indywidualnych i klasowych problemów poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy: uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pogadanki na godzinach wychowawczych, kierowanie uczniów do PPP, występowanie o pomoc socjalną,

  5. interesowanie się postępami ucznia w nauce (bieżąca kontrola, kontakt
   z nauczycielami przedmiotów, rodzicami, organizowanie pomocy, w tym koleżeńskiej, analiza wyników nauczania), a także obserwowanie zachowania ucznia i kierunku rozwoju jego osobowości,

  6. kontrola realizacji obowiązku szkolnego (dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, informowanie rodziców i pedagoga o ewentualnych problemach),

  7. realizacja programu wychowawczego klasy opracowanego na podstawie programu wychowawczego szkoły,

  8. prowadzenie na bieżąco dokumentacji szkolnej i klasowej,

  9. przekazywanie informacji i współpraca na linii: klasa – nauczyciel; klasa – rodzice; nauczyciel – rodzica; klasa – dyrektor; dyrektor – rodzice,

  10. wdrażanie do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu klasowego),

  11. w trzeciej klasie gimnazjum współdziałanie w organizowaniu poradnictwa zawodowego oraz udzielanie uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki w celu ułatwienia im podjęcia decyzji w sprawie dalszego kształcenia,

  12. w drugiej klasie gimnazjum koordynowanie realizacji projektu edukacyjnego i egzekwowanie od uczniów udziału w nim oraz przekazanie dyrektorowi do końca maja sprawozdania z jego realizacji,

  13. kształtowanie nawyków kulturalnego, bezpiecznego i zdrowego zachowania w szkole i poza nią,

  14. pobudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów (motywacja do samokształcenia, zajęcia pozalekcyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki),

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:

  1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

  2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrujące zespół uczniowski,

 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

  1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie – oddziale, uzgadniając z nim działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

  2. jest przewodniczącym zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  3. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci (wychowawca jest zobowiązany do rozpoznania warunków środowiskowych ucznia, m.in. poprzez wizyty w domu rodzinnym),

 2. współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

 3. włączenie ich w sprawy klasy i szkoły,

  1. współpracuje z pedagogiem szkolnym,

  2. współpracuje z higienistką szkolną w zakresie higieny i zdrowia uczniów (fluoryzacja, kontrole czystości włosów, problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów),

 1. Wychowawca organizuje zebrania bądź konsultacje z rodzicami zgodnie z ustalonym przez Radę Pedagogiczną harmonogramem lub częściej, jeśli jest taka potrzeba.

§ 21

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz ze względu na organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

 2. W świetlicy pod opieką jednego nauczyciela może przebywać nie więcej niż 25 uczniów.

 3. Do zadań świetlicy szkolnej należą:

  1. tworzenie warunków  do nauki i wypoczynku,

  2. organizowanie pomocy w nauce,

  3. kształtowanie nawyków higieny osobistej, troska o zachowanie zdrowia,

  4. tworzenie warunków do świadomego uczestnictwa w kulturze,

  5. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

  6. rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej i osobowości dziecka.

 1. Świetlica szkolna działa w godzinach ustalonych zarządzeniem dyrektora Zespołu na podstawie zgłoszeń rodziców, którzy zapisali ucznia do świetlicy szkolnej, oraz organizacji dowozu uczniów autobusem szkolnym.

 2. Zapisu ucznia do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą wypełniają jego rodzice lub opiekunowie prawni.

 3. Kwalifikację dzieci do świetlicy szkolnej przeprowadza komisja powołana przez dyrektora zespołu. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy szkolnej mają dzieci:

  1. z klas I – III szkoły podstawowej

  2. rodziców pracujących

  3. dojeżdżające do szkoły.

 4. Wychowawcy zatrudnionymi w świetlicy szkolnej na początku każdego roku opracowują Plan pracy świetlicy szkolnej z zaznaczeniem:

  1. zadań świetlicy szkolnej,

  2. form i środków realizacji,

  3. terminu realizacji zadań,

  4. osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania,

 1. Plan pracy świetlicy szkolnej powinien zawierać oprócz tego:

  1. kalendarz uroczystości organizowanych przez świetlicę,

  2. harmonogram działań administracyjno-gospodarczych świetlicy szkolnej.

 1. Plan pracy świetlicy szkolnej musi być spójny z programem wychowawczym szkoły.

 2. Plan pracy świetlicy szkolnej zatwierdza rada pedagogiczna szkoły na pierwszym posiedzeniu plenarnym w danym roku szkolnym.

 3. Dyrektor zespołu składa sprawozdanie z działalności świetlicy na posiedzeniach rady pedagogicznej podsumowujących poszczególne okresy każdego roku szkolnego.

 4. Tygodniowy rozkład zajęć świetlicy szkolnej zatwierdza dyrektor szkoły.

 5. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa Regulamin stołówki szkolnej.

 6. Prawa i obowiązki ucznia przyjętego do świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy szkolnej. Regulamin zatwierdza rada pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

§ 22

 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

  2. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,

  3. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

  4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,

  5. współpraca z instytucjami (PPP, policja, MOPS),

  6. w porozumieniu z dyrektorem szkoły występowanie w sprawach dotyczących uczniów do sądu rodzinnego i opiekuńczego, współpraca z kuratorami sądowymi,

  7. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  8. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

  9. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
   z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki,
   o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów,
   z udziałem rodziców i nauczycieli;

  10. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

  11. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
   w sytuacjach kryzysowych,

  12. działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

  13. systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

§ 23

 1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy praca pedagogiczna z czytelnikami, która obejmuje:

  1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych oraz informacje o nowościach bibliotecznych,

  2. poradnictwo w doborze lektur,

  3. przysposobienie czytelnicze w formie pracy indywidualnej z uczniem oraz grupowej,

  4. udzielanie pomocy nauczycielom i opiekunom kół zainteresowań w organizowaniu zajęć,

  5. propagowanie czytelnictwa,

  6. rozwijanie kultury czytelniczej poprzez organizowanie, między innymi, konkursów literackich, wystaw, spotkań z autorami.

 1. W ramach pracy organizacyjnej bibliotekarz ma obowiązek:

  1. gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,

  2. systematyczne uzupełnianie księgozbioru o nowe lektury szkolne oraz aktualizowanie literatury popularnonaukowej,

  3. ewidencjonowanie zbiorów i ich opracowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  4. konserwacje zbiorów (oprawianie książek, drobne naprawy),

  5. składanie Radzie Pedagogicznej Zespołu, co najmniej dwa razy w roku, sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej,

 1. W razie potrzeby nauczyciel bibliotekarz współpracuje z nauczycielami, rodzicami uczniów, bibliotekami z innych szkół oraz innymi instytucjami w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów.

§ 24

 1. Dla zapewnienia funkcjonowania Zespołu zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. Zasady zatrudniania wyżej wymienionych pracowników określają inne przepisy.

 2. Obowiązkiem każdego pracownika administracji i obsługi jest rzetelne wywiązywanie się z przydzielonych obowiązków.

 3. Pracownicy administracji i obsługi uczestniczą w procesie wychowawczym szkoły
  a tym samym reagują na wszelkie przykłady niewłaściwych zachowań.

§ 25

 1. Na podstawie Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późn. zm.) w szkole obowiązuje Regulamin Pracy.

 2. Pracownicy szkoły mogą zrzeszać się w związkach zawodowych i korzystać z ich ochrony prawnej.

 3. W szkole działa społeczny inspektor BHP w oparciu o odrębne przepisy.

 4. Obowiązki, prawa, kompetencje pracownicze szczegółowo określają odrębne przepisy.

 5. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Pracy.

ROZDZIAŁ XIII

UCZNIOWIE

§ 26

  1. Do sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci:

  1. zamieszkałe w obwodzie szkoły – na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych),

  2. na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  3. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

– od 1.03. do końca maja – składanie wniosku wraz załącznikami

– do drugiego poniedziałku czerwca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

– do 7 dni od dnia podania w/w informacji – składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

– do 5 dni od dnia złożenia wniosku – przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

– do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia – złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

– do 7 dni od dnia złożenia odwołania – rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania.

4) W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są następujące kryteria:

– praca przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) na terenie gminy Kuźnia Raciborska,

– wielodzietność rodziny kandydata,

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– starsze rodzeństwo uczęszczające do naszej szkoły.

  1. Do klasy pierwszej trzyletniego gimnazjum przyjmowani są:

  1. absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie gimnazjum – na podstawie zgłoszenia,

  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych, zamieszkali poza obwodem gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  3. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są następujące kryteria:

a)   średnia ocen zajęć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

b)   liczba punktów uzyskana za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu;

c)   szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4) Liczbę punktów za kryteria określone w ust. 4 oblicza się sumując:

a)   liczbę punktów wynikającą z pomnożenia średniej ocen uzyskanych przez kandydata z zajęć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przez 10;

b)   liczbę punktów uzyskaną przez kandydata za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartą
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu;

c)   liczbę punktów uzyskaną przez kandydata za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których każde osiągnięcie ma wartość 1 punktu.

5) W przypadku kandydatów zwolnionych ze sprawdzianu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej liczbę zgromadzonych punktów rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, podwaja się.

6) Terminy postępowania rekrutacyjnego:

– wnioski – wraz z dokumentacją – o przyjęcie do gimnazjum rodzic kandydata zamieszkałego poza obwodem składa: od 15 kwietnia do 22 maja,

– od 26 maja do 12 czerwca na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych (językowych); wyniki sprawdzianu należy ogłosić w trzecim dniu roboczym od dnia przeprowadzenia sprawdzianu,

– do 1 lipca do godz. 15.00 – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

– 3 lipca do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakawalifikowanych,

– do 7 lipca godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia,

– 8 lipca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do gimnazjum.

§ 27

Uczeń ma prawo do:

1.Uczeń ma prawo do zachowania i ochrony własnej prywatności, poszanowania jego poglądów i godności. W szczególności nie może być w żaden sposób dyskryminowany, np. ze względu na pochodzenie, rasę, narodowość, wyznawane poglądy, wygląd lub stan zdrowia.

2.Uczeń ma prawo do swobodnego wypowiadania swoich poglądów, o ile nie obraża to uczuć innych osób, nie narusza ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

3.Uczeńma prawo do wszechstronnego rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez:

a)uczestniczenie we wszelkich formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę (np. kołach zainteresowań , obozach, wycieczkach, itp.),

b) pracę w Samorządzie Uczniowskim na zasadach określonych „Regulaminem Samorządu Uczniowskiego”,

c)organizowanie na terenie szkoły innych form działalności – pod warunkiem uzyskania na to zgody Dyrektora Szkoły.

4.W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do realizowania indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie. O przyznaniu tych uprawnień decyduje Rada Pedagogiczna.

5.Uczeń ma prawo do jawnej oceny swojej wiedzy. Ocena jest wystawiona wyłącznie za wiadomości, z wyłączeniem przedmiotów wymagających szczególnych umiejętności lub uzdolnień (wychowanie fizyczne, przedmioty artystyczne), gdzie zasadniczym kryterium oceny jest wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków.

6.Uczeń ma prawo do odwoływania się w sytuacjach konfliktowych do wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły. Ma również prawo składać na ich ręce zestawienia dotyczące sposobu prowadzenia przez nauczyciela zajęć.

Przywileje ucznia

1. Na czas przerw w nauce (ferie zimowe i przerwy świąteczne) nie mogą być zadawane prace domowe.

2.W ciągu tygodnia nie powinny odbywać się więcej niż dwie prace klasowe i nie więcej niż jedna w ciągu dnia nauki. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z wychowawcą klasy, liczba prac klasowych w tygodniu może zostać zwiększona.

3.Każda praca klasowa musi być zapowiedziana co najmniej na tydzień wcześniej. Jej temat
i zakres obowiązującego materiału musi być ściśle określony. Nauczyciel ma obowiązek oddania i omówienia ocenionych prac w terminie nie późniejszym niż trzy tygodnie po pracy klasowej, chyba że zachodzą okoliczności losowe, które to uniemożliwiają (np. choroba, wyjazd służbowy).

4.W dniu pracy klasowej nauczyciele przedmiotów, których tygodniowy wymiar godzin wynosi trzy i więcej, powinni w miarę możliwości ograniczyć inne formy sprawdzania wiedzy (kartkówki, odpytywanie, itp.).

5.Prace klasowe z tego samego przedmiotu nie mogą odbywać się częściej niż raz na dwa tygodnie.

6.Niezapowiedziane mogą być tylko kartkówki obejmujące trzy ostatnie tematy lekcji.

7.W przypadku usprawiedliwionej, dłuższej nieobecności ucznia (7 dni), bezpośrednio po jego powrocie do szkoły nauczyciele są zobowiązani do przesunięcia terminu ewentualnego sprawdzania jego wiadomości.

§ 28

Obowiązki ucznia

 1. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o honor i tradycje szkoły.

 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz obowiązujących w szkole regulaminów.

 3. Każdy uczeń jest zobowiązany do podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

 4. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i systematycznie uczęszczanie do szkoły. Nie wolno się spóźniać.

 5. Uczeń nie uczęszczający na lekcje religii w szkole ma obowiązek przebywać w świetlicy lub czytelni.

 6. Uczniowie (za wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej) są zobowiązani wchodzić i wychodzić ze szkoły wyłącznie dolnymi drzwiami, prowadzącymi bezpośrednio do szatni szkolnej.

 7. Uczeń może opuścić budynek szkoły przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu go przez nauczyciela jedynie na podstawie pisemnego zaświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych.

 8. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu rodziców lub opiekunów prawnych. Do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) uczeń przebywa pod opieką szkoły.

 9. Jeżeli uczeń samowolnie opuści budynek szkoły, odpowiedzialność za to ponoszą w pełni jego rodzice lub opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być usprawiedliwione.

 10. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniom nie wolno:

  • bez potrzeby przebywać w toaletach,

  • przebywać poza głównymi holami oraz siadać na schodach,

  • otwierać okna i wychylać się przez nie,

  • siadać na parapetach okiennych,

  • biegać oraz bawić się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych osób,

  • stosować jakiejkolwiek formy przemocy wobec innych osób,

  • pozostawiać po sobie śmieci,

  • wychodzić poza teren szkoły.

 11. Obowiązkiem ucznia jest sumienne przygotowywanie się do zajęć i rzetelne wykonywanie prac domowych.

 12. Uczeń jest zobowiązany usprawiedliwiać każdą nieobecność w szkole – po powrocie do szkoły powinien przekazać wychowawcy pisemną prośbę rodziców o usprawiedliwienie nieobecności lub zwolnienie lekarskie z zajęć.

 13. Uczeń ma obowiązek uzupełniać braki i zaległości w nauce spowodowane nieobecnością w szkole, zgodnie z ustaleniami nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 14. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących form grzecznościowych, zarówno w szkole jak i poza jej terenem.

 15. Obowiązkiem ucznia jest posługiwanie się poprawną polszczyzną oraz dbałość o czystość języka. Niedozwolone jest używanie wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, jak również wulgarnych gestów.

 16. Uczeń ma obowiązek przestrzegać w szkole oraz poza szkołą bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, brania narkotyków oraz namawiania innych do ich zażywania.

 17. Uczeń jest zobowiązany do dbania o czystość szkoły i jej otoczenia oraz pozostawiania pomieszczeń, w których przebywa w należytym porządku.

 18. W czasie pobytu w szkole oraz w czasie wyjść poza szkołę uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Każdy najmniejszy wypadek należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.

 19. W przypadku uszkodzenia sprzętu uczeń zobowiązany jest naprawić wyrządzoną szkodę samodzielnie lub z pomocą swoich rodziców albo odkupić zniszczone mienie.

 20. W szkole obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia przez uczniów telefonów komórkowych. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyniesiony telefon zdeponować na czas trwania lekcji w sekretariacie i tylko tu z niego korzystać.

 21. Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły rzeczy wartościowych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie lub zniszczenie. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą.

 22. Strój uczniowski powinien być czysty, schludny, odpowiedni do wieku dziecka i warunków pogodowych.

 23. Zabrania się noszenia na terenie szkoły ubiorów wyzywających – odkrytych pleców, brzuchów, głębokich dekoltów, zbyt krótkich spódnic i szortów.

 24. W szkole obowiązuje zakaz chodzenia w czapkach i kapturach na głowie.

 25. Uczesanie ucznia powinno być schludne i estetyczne – niedozwolone jest noszenie kontrowersyjnych fryzur.

 26. Zabrania się noszenia przesadnej i kosztownej biżuterii oraz wyzywających ozdób, takich jak tatuaże, kolczyki w nosie, na wardze, w pępku, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z noszenia ozdób.

 27. Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest nosić strój sportowy, zgodny z wymogami nauczyciela.

 28. Na uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach, podczas których uczeń reprezentuje szkołę, obowiązuje strój galowy.

 29. Za strój galowy uznaje się ubiór w kolorystyce czerń, biel, granat, bez elementów charakterystycznych dla odzieży codziennej lub sportowej:

  • dla dziewczynki biała bluzka oraz ciemna spódnica, sukienka lub spodnie,

  • dla chłopca biała koszula i ciemne spodnie.

 30. W szkole obowiązuje zmiana butów na obuwie tekstylne o jasnej podeszwie, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły.

 31. Uczniowie mają obowiązek pozostawiać odzież wierzchnią w szatni.

 32. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie ze szkolnym systemem kar.

§ 29

1. W szkole obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania. Stanowi on  załącznik do niniejszego Statutu.

2. Ocenianiu podlegają:

  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

  2. zachowanie ucznia.

§ 30

 1. Za rzetelną naukę lub/i wzorową postawę lub/i wybitne osiągnięcia lub/i i pracę społeczną uczniowie mogą być nagradzani.

 2. Nagrody uczniom mogą przyznać: Rada Pedagogiczna, dyrektor szkoły, wychowawcy klas i inni nauczyciele oraz Rada Rodziców.

 3. Za szczególne osiągnięcia i wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum klasy.

 4. Za szczególne osiągnięcia i wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum szkoły.

 5. Szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców.

 6. Uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową w postaci:

 1. nagrody książkowej na zakończenie roku szkolnego za uzyskanie najwyższych ocen z zachowania i w nauce w klasach I-III,

 2. nagrody książkowej za uzyskanie średniej ocen /minimum ocena dobra/
  z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrego zachowania na zakończenie roku szkolnego w klasach IV-VI,

 3. nagrody książkowej za uzyskanie średniej ocen/minimum ocena dobra/
  z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrego zachowania na zakończenie roku szkolnego w klasach I-III gimnazjum,

 4. nagrody książkowej za uzyskanie najwyższej liczby punktów w badaniu kompetencji uczniów na poszczególnym poziomie wiedzy,

 5. nagród książkowych za reprezentowanie szkoły i zajmowanie liczących się miejsc w konkursach przedmiotowych itp.,

 6. nagród za zajmowanie czołowych miejsc we wszelkiego rodzaju konkursach organizowanych na terenie szkoły.

 1. Rodzice uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem (co najmniej 4,75 średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych /minimum ocena dobra/ oraz ocena wzorowa z zachowania) lub wykazali się innymi, wybitnymi osiągnięciami mogą otrzymać list gratulacyjny od Rady Pedagogicznej.

 2. Rada Pedagogiczna, dyrektor szkoły, nauczyciele, Rada Rodziców mogą nagradzać uczniów w inny sposób nie wymieniony w niniejszym statucie.

§ 31

 1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu Szkoły, a w szczególności za:

 1. lekceważenie i zaniedbanie nauki i innych obowiązków szkolnych,

 2. nieusprawiedliwioną absencję na zajęciach szkolnych, ucieczki z lekcji,

 3. naruszanie porządku szkolnego,

 4. lekceważący stosunek do nauczycieli, wychowawców, innych pracowników zespołu, oraz rodziców i uczniów,

 5. palenie papierosów,

 6. spożywanie alkoholu,

 7. używanie niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek,

 8. niewłaściwe, godzące w imię szkoły zachowanie się ucznia w szkole i poza szkołą.

 1. Rodzaje kar jakie mogą być zastosowane wobec ucznia:

 1. nagana wychowawcy udzielona w obecności klasy,

 2. pisemne wezwanie rodziców do szkoły,

 3. nagana dyrektora szkoły udzielona w obecności klasy,

 4. pozbawienie prawa udziału w organizowanych przez klasę lub szkołę uroczystościach szkolnych lub klasowych, wycieczkach itp.,

 5. przeniesienie do klasy równoległej z powiadomieniem rodziców i społeczności szkolnej,

 6. przeniesienie, po uzyskaniu zgody kuratora oświaty, do innej szkoły z powiadomieniem rodziców i społeczności szkolnej,

 7. w uzasadnionych przypadkach wezwanie policji,

 8. kierowanie spraw do sądu rodzinnego.

 1. W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych możliwe jest stosowanie kar niewymienionych w ust.2, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.

 2. Kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z praw ucznia wymierzane są na czas określony, nie dłużej niż na 6 miesięcy.

 3. Za przewinienia popełnione przez grupę uczniów takie jak na przykład zbiorowa ucieczka z lekcji, kara może być nałożona wszystkich uczniów, którzy dopuścili się przewinienia.

 4. Kary wymienione w § 31 ust.2 pkt 2-6 wymierzane są przez dyrektora szkoły. 

§ 32

 1. Kara lub jej część może zostać zawieszona na okres próby nie dłużej niż 6 miesięcy.

 2. Z wnioskiem o zawieszeniu kary z jednoczesnym poręczeniem właściwego zachowania ucznia mogą wystąpić jego rodzice, wychowawca inni nauczyciele, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.

 3. Postanowienie o zawieszeniu kary wydaje ten, kto karę wymierzył. Wymierzający karę może podjąć postanowienie w tej sprawie z własnej inicjatywy.

 4. Zawieszenie wykonania kary może być połączone z nałożeniem na ucznia dodatkowych obowiązków.

§ 33

 1. Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela można odwołać się do dyrektora szkoły.

 2. Odwołanie może kwestionować zarówno winę jak i wysokość kary.

 3. Odwołania mają prawo wnosić: ukarany uczeń, pokrzywdzeni przez ukaranego, wychowawca, samorząd uczniowski.

 4. Odwołanie może wnosić uczeń w terminie 3 dni od daty przedstawienia mu decyzji o karze.

 5. Dyrektor, do którego wniesiono odwołaniemoże zmienić wysokość kary lub uniewinnić ucznia względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia wymierzającemu karę w pierwszej instancji.

 6. Jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia, nie można w wyniku zastosowania procedury odwoławczej wymierzyć kary bardziej dotkliwej.

§ 34

 1. Za szkody materialne spowodowane przez uczniów odpowiadają oni wraz z rodzicami lub opiekunami.

 2. Jeżeli uczeń nieumyślnie spowodował szkodę materialną, może zostać zobowiązany do naprawienia tej szkody.

 3. Jeżeli szkoda powstała wskutek umyślnego działania, rażącego niedbalstwa bądź niewypełnienia obowiązków przez ucznia, jest on zobowiązany do naprawienia szkody.

 4. O sposobie i zakresie naprawiania szkód materialnych decyduje dyrektor szkoły.

 5. O przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec ucznia karze szkoła informuje rodziców.

ROZDZIAŁ XIV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 35

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział – klasa.

 2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział – klasę szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli, zwanego dalej “wychowawcą”.

 3. Dyrektor dąży, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok cyklu nauczania w kl. I – III oraz w klasach IV – VI szkoły podstawowej, a także w klasach I-III gimnazjum.

 4. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski mają prawo złożyć oddzielnie, bądź łącznie umotywowany, pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły w sprawie doboru lub zmiany wychowawcy klasy.

 5. Wychowawca klasy może złożyć pisemną rezygnację z funkcji wychowawcy klasy wraz z uzasadnieniem do Dyrektora.

 6. Dyrektor rozpatruje wniosek, o którym mowa w pkt. 4 i 5, uwzględniając zasadność przedstawionych argumentów, możliwości organizacyjne szkoły i podejmuje decyzję, o której pisemnie informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 7. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

 8. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kończą się w ostatni piątek czerwca.

 9. Pierwsze półrocze roku szkolnego kończy się 15 stycznia – bez względu na termin ferii zimowych.

 10. Tygodniowy rozkład zajęć ustala dyrektor szkoły, uwzględniając przy tym zasady zdrowia i higieny pracy uczniów.

 11. W kl. I – III dzienny rozkład zajęć, w ramach ogólnego przydziału czasu na poszczególne zajęcia, określa nauczyciel.

 12. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie zajęć zintegrowanych w klasach I – III i klasowo – lekcyjnym w     klasach IV – VI oraz klasach I-III gimnazjum. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a zajęć specjalistycznych – 60 minut.

 13. W szkole prowadzi się również zajęcia poza systemem klasowo – lekcyjnym.

 14. Godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut.

 15. W szkole tworzy się zespoły ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 16. Udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej odbywa się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, opinii nauczyciela lub opinii lekarskiej.

 17. Integralną częścią działalności wychowawczej szkoły są wycieczki i inne formy turystyki. Szczegółowy tryb i zasady organizacji wycieczek szkolnych zawiera ,,Wewnętrzny regulamin organizacji wycieczek szkolnych”.

 18. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w czasie zajęć szkolnych, zobowiązani są brać udział w zajęciach razem z klasą wskazaną przez dyrektora zespołu.

ROZDZIAŁ XV

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 36

   1. Szkoła posiada własny ceremoniał:

  1. typowanie uczniów klas VI Szkoły Podstawowej oraz I Gimnazjum do pocztów sztandarowych (2 zmiany pocztu),

  2. udział sztandaru szkolnego w najważniejszych uroczystościach szkolnych i miejskich,

  3. składanie ślubowania uczniowskiego przez pierwszoklasistów rozpoczynających naukę w szkole słowami: „Obiecuję uroczyście! Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę strzegł honoru dobrego imienia swojej Szkoły. Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. Będę uczył się tego co piękne i mądre. Chcę wyrosnąć na dobrego obywatela naszej Ojczyzny. Ślubujemy!”,

  4. uroczyste pożegnanie absolwentów przez zespół uczniowski: tekst ślubowania absolwentów: „Ślubujemy Ci Szkoło strzec wiernie Twego honoru, a dalszą pracą rozsławiać Twoje imię”

§ 37

Społeczność zespołu na uroczystościach i sprawdzianach końcowych obowiązuje strój galowy.

§ 38

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.

§ 39

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 40

Zespól prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 41

Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem rozstrzyga organ prowadzący zespół.

§ 42

Regulaminy określające działalność organów zespołu nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 43

Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie zespołu jest rada pedagogiczna.

 

§ 45

Statut wchodzi w życie od 1 września 2013 r.

Zmiany w statucie (dotyczące procesu rekrutacji) wchodzą w życie od 1 marca 2014 r.

Komentarze nieaktywne