SKŁADKA NA KOMITET RODZICIELSKI

Chcąc uściślić informacje dotyczące składek na Komitet Rodzicielski, przytaczamy § 6 pkt. 2 Regulaminu Rady Rodziców, zatwierdzonego na posiedzeniu w dniu 28.10.2013r.

Wyciąg z regulaminu:

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej

Załącznik do Statutu szkoły

Podstawa prawna:

  1. art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 (Dz. U. Z dnia 9 maja 2007, Nr 80)

  2. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej.

§ 6 Fundusz Rady Rodziców

2. Wysokość stawki rocznej ustalana jest na początku każdego roku szkolnego na ogólnym zebraniu Rady Rodziców. W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza więcej dzieci z rodziny, składka ta rozłożona jest równomiernie na każde z nich.

Środki pochodzące ze składki rodziców dzieli się następująco:

  1. 20% składek z danej klasy, wpłaconych maksymalnie do 31 marca danego roku szkolnego, pozostaje do dyspozycji trójki klasowej,
  2. pozostała część jest przekazywana do dyspozycji Rady Rodziców do wykorzystania na potrzeby całej szkoły.

 

 

Komentarze nieaktywne