Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej

1. Samorząd Uczniowski reprezentuje ucznia na terenie Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej

 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Rady SU w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

3. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

a) zebranie samorządów klasowych, zwane zebraniem SU,

b) Rada Samorządu Uczniowskiego (Rada SU),

c) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

 

4. Organy są reprezentantami uczniów.

 

5. Organami pomocniczymi są samorządy klasowe. Samorząd klasowy tworzą uczniowie danej klasy,

którzy wybierają swoich przedstawicieli W głosowaniu równym i powszechnym (tajnym lub

jawnym). Klasy IV-VI typują dwóch – trzech kandydatów z klasy, kandydaci przygotowują plakaty wyborcze wywieszane na tablicy S. U., zawierające dane kandydata oraz zdjęcie i streszczony program wyborczy..

Wybory prowadzi komisja, w skład której wchodzą uczniowie klas IV-VI. Opiekun Samorządu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wybiera przewodniczącego SU spośród 3 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

 

6. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

a) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

b) zastępca przewodniczącego,

c) skarbnik,

d) Rzecznik Praw Ucznia,

e) członkowie (uczniowie wybrani podczas głosowania).

 

7. Rada samorządu może zostać odwołana przed upływem kadencji na wniosek przynajmniej trzech

reprezentacji klas. Decyzję o odwołaniu rady, w całości lub poszczególnych jej członków, podejmuje

zebranie przedstawicieli klas w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Zebranie może

podjąć decyzje o nowych wyborach.

 

8. Zebrania SU zwoływane są raz na dwa tygodnie lub częściej w miarę potrzeb przez opiekuna w

porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

 

9. Przedstawicielami samorządów klasowych współdziałających z Radą są:

a) przewodniczący samorządu klasowego,

b) zastępca przewodniczącego, .

c) członek.

 

10. Zebranie SU prowadzi przewodniczący wraz z opiekunem.

 

11. W zebraniach SU mogą brać udział:

a) Dyrektor Szkoły,

b) uczniowie, którzy nie są reprezentantami danej klasy, a chcą pracować dla Samorządu Uczniowskiego,

c) rodzice,

d) przedstawiciele samorządu terytorialnego,

e) pedagodzy szkolni,

f) nauczyciele,

g) duchowieństwo,

h) przedstawiciele organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły.

 

 

12. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie

Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji

podstawowych praw uczniów, a mianowicie:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami,

b) prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów,

c) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

d) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, który będzie wspierał uczniów

W każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów,

e) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Pełnomocnika Rzecznika Praw Ucznia,

g) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji

między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań,

h) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z innymi

organami szkoły,

i) S.U. może gromadzić i wypracowywać środki finansowe. Tworzy je dochód z organizowanych

imprez artystycznych, aukcji, giełd uczniowskich itp. Środki finansowe przeznaczone są na bieżące

potrzeby S.U.: akcje propagandowe, nagrody w konkursach i zabawach organizowanych dla uczniów

lub drobne zakupy środków trwałych służących uczniom szkoły,

j) środkami finansowymi dysponuje rada samorządu.

 

13. Zadania Samorządu Uczniowskiego:

a) przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,

b) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,

c) współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych,

kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,

d) dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i

wzbogacanie tej tradycji,

e) angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie

młodzieży do udziału W pracach na rzecz środowiska,

f) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku

rówieśniczym i rodzinnym,

g) zgłaszanie uczniów do i nagród, a także kar obowiązujących W szkole,

h) organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele,

i) dysponowanie W porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU,

j) rozstrzyganie sporów między uczniami,

k) informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy

ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele).

 

14. Samorząd Uczniowski na prośbę Dyrektora Szkoły udziela opinii o pracy nauczyciela, biorąc pod

uwagę:

a) przestrzeganie praw dziecka,

b) przestrzeganie Regulaminu Szkoły Podstawowej w Kużni Raciborsldej

c) oddziaływanie opiekuńczo – wychowawcze,

d) troskę o bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej ucznia,

e) posiadanie następujących cech:

umiejętność przekazywania wiedzy, rzetelność i systematyczność, takt i tolerancję, życzliwość i

obiektywizm , sprawiedliwość, zainteresowanie uczniem ijego środowiskiem, umiejętność

rozwijania zainteresowań uczniów,

 

15. Kadencja Rady SU trwa 1 rok.

 

 

16. Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy na dany rok szkolny. ” V

 

17. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 przedstawicieli

samorządów klasowych na zebraniu SU.

 

18. Zmiany w składzie Rady mogą być dokonane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach

na zebraniu SU.

 

19. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone na zebraniu SU po zasięgnięciu opinii

samorządów klasowych i innych organów szkoły.

 

20. Do obowiązków opiekuna S. U. należy:

a) wybór przewodniczącego SU i ścisła współpraca z Radą Samorządu

b) inspirowanie do samodzielnej pracy uczniów,

c) pomoc i doradztwo w organizowaniu życia szkoły

d) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 

Komentarze nieaktywne