Regulamin biblioteki i czytelni

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Z Biblioteki Szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Osoba korzystająca z  Biblioteki Szkolnej jest zobowiązana  do przestrzegania jej regulaminu.
3. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę.
4. Korzystanie z  Biblioteki Szkolnej jest bezpłatne.
5. Użytkownik Biblioteki Szkolnej odpowiada materialnie za wszelkie dokonane przez siebie zniszczenia.
6. Użytkownikom Biblioteki Szkolnej zabrania się  dokonywania  samodzielnie jakichkolwiek napraw sprzętu lub materiałów. Wszelkie usterki należy natychmiast zgłaszać opiekunom biblioteki.
7. Korzystanie ze stanowiska multimedialnego dozwolone jest za zgodą opiekuna.
8. Uczniowie korzystający indywidualnie z komputerów i  Internetu zobowiązani są do wpisania się na arkuszach ewidencji znajdujących się przy każdym stanowisku.
9. Dostęp do Internetu  dozwolony jest wyłącznie w celach edukacyjnych.
10. Czas korzystania z komputera jest ograniczony do maksymalnie 1 godziny zegarowej, jeżeli nie ma osób oczekujących.
11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
12. Zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
13. Zabrania się korzystania bez zezwolenia opiekuna biblioteki z poczty elektronicznej i komunikatorów oraz portali społecznościowych.
14. Zabrania się korzystania ze stron zawierających treści uwłaczające szeroko rozumianej godności ludzkiej.
15. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres dwóch tygodni.
16. W przypadkach uzasadnionych opiekun Biblioteki Szkolnej może żądać zwrotu materiałów przed końcem ustalonego terminu.
17. Wszelkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do Biblioteki Szkolnej najpóźniej do połowy czerwca.
18. Czytelnik w przypadku zmiany szkoły zobowiązany jest rozliczyć się z Biblioteką Szkolną.
19. Zabrania się spożywania na terenie  Biblioteki Szkolnej napojów i jedzenia.
20. Zabrania się do korzystania bez zezwolenia opiekuna biblioteki z własnego sprzętu elektronicznego /np.: telefonów komórkowych, tabletów, ipodów itp.
21. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników Biblioteki Szkolnej do przestrzegania  zasad kulturalnego zachowania się.
 22. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad regulaminu opiekun Biblioteki Szkolnej ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika i zakazania mu korzystania z komputerów przez wskazany okres.

§ 23

Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy praca pedagogiczna z czytelnikami, która obejmuje:
– udostępnianie zbiorów bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych oraz informacje o nowościach bibliotecznych,
– poradnictwo w doborze lektur,
– przysposobienie czytelnicze w formie pracy indywidualnej z uczniem oraz grupowej,
– udzielanie pomocy nauczycielom i opiekunom kół zainteresowań w organizowaniu zajęć,
– propagowanie czytelnictwa,
– rozwijanie kultury czytelniczej poprzez organizowanie, między innymi, konkursów literackich, wystaw, spotkań z autorami.

W ramach pracy organizacyjnej bibliotekarz ma obowiązek:
– gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,
– systematyczne uzupełnianie księgozbioru o nowe lektury szkolne w ramach przydzielonego budżetu oraz aktualizowanie literatury popularnonaukowej,
– ewidencjonowanie zbiorów i ich opracowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– konserwacje zbiorów (oprawianie książek, drobne naprawy),
– składanie Radzie Pedagogicznej Zespołu, co najmniej dwa razy w roku, sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej,
przeprowadzanie skontrum – co najmniej jeden raz na 5 lat, przeprowadzania systematycznej kontroli i selekcji księgozbioru

W razie potrzeby nauczyciel bibliotekarz współpracuje z nauczycielami, rodzicami uczniów, bibliotekami z innych szkół oraz innymi instytucjami w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów.

Komentarze nieaktywne