PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

z przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki w Szkole Podstawowej

w Kuźni Raciborskiej w roku szkolnym 2018/2019

 

Przedmiotowe zasady oceniania zgodne są z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym w Szkole  Podstawowej w Kuźni Raciborskiej.

Przedmiotem oceny są :

1. Wiadomości i umiejętności – wg programu nauczania
2. Zaangażowanie w proces nauczania – uczenia się.

Kontrakt zawarty między uczniem a nauczycielem na sposób oceniania:

1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń jest obowiązkowe.

3. Zapowiedziane prace pisemne są obowiązkowe.
4. Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów podawane są
co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien go napisać w terminie uzgodnionym z
nauczycielem.
6. Sprawdziany napisane na niesatysfakcjonującą ucznia ocenę można poprawić.
Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania
informacji o ocenach. Uczeń może poprawić sprawdzian tylko raz. Przy
wystawianiu oceny półrocznej/ końcowej brana jest pod uwagę ocena z poprawy.
7. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane przez ucznia.
8. Kartkówka obejmuje zakres wiadomości maksymalnie z trzech ostatnich tematów.
9. Uczeń odpytywany jest maksymalnie z trzech ostatnich tematów.
10. Aktywność i praca na lekcji oceniana jest plusem lub minusem. Za trzy plusy
uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą, a za trzy minusy ocenę niedostateczną.
Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie
poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę w grupach…
11. Uczeń może zgłosić jeden raz w semestrze nieprzygotowanie – ,, datkę” bez
podawania przyczyny. Zgłoszenia dokonuje uczeń przed rozpoczęciem zajęć.
Nieprzygotowanie to: brak zeszytu, brak zadania domowego, niegotowość
do odpowiedzi, itp.
12. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej
nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia).

 

Narzędzia oceniania osiągnięć ucznia

Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
1) odpowiedź ustna
2) sprawdzian
3) kartkówka
4) prezentacje
5) praca domowa
6) praca i aktywność na lekcji
7) zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń
8) inne formy aktywności: doświadczenia, praca w grupie, udział w konkursach,
warsztatach, projektach, wykonywanie pomocy dydaktycznych, itp.

 

Kryteria oceniania

1. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych

100% – stopień celujący
99% – 91% – stopień bardzo dobry
90% – 71% – stopień dobry
70% – 51% – stopień dostateczny
50% – 31% – stopień dopuszczający
30% – 0% – stopień niedostateczny

2. Hierarchia ważności wykonywanych przez ucznia prac:
a) zaangażowanie i praca na lekcji
b) sprawdzian pisemny, odpowiedź ustna, kartkówka
c) prezentacje
d) zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń
e) praca domowa

3. Wystawiając ocenę roczną bierze się pod uwagę ocenę za pierwsze i drugie
półrocze. Ocena nie jest średnią arytmetyczną.

4. Ostateczny termin ustalenia oceny semestralnej/ rocznej przypada na
dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. Ocena jest już ostateczna.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

STOPIEŃ CELUJĄCY – otrzymuje uczeń, który:

– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

– posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania
– samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowanie przyrodnicze
– potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji
– samodzielnie sięga do różnych źródeł
– potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych – problemowych
– umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy oraz rozwiązuje samodzielnie zadania
wykraczające poza program nauczania
– osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na poziomie powyżej
rejonowego
– uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,
ogólnopolskim

STOPIEŃ BARDZO DOBRY – otrzymuje uczeń, który:

– w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe
– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
– potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych
sytuacjach
– projektuje doświadczenia i prezentuje je
– rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe
– jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy
– systematycznie pracuje na lekcjach
– wyciąga wnioski, formułuje własne sądy i opinie

STOPIEŃ DOBRY – otrzymuje uczeń, który:

– opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
– korzysta z różnych źródeł wiedzy
– potrafi sformułować dłuższą wypowiedź
– poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów
– wykonuje samodzielnie typowe zadania praktyczne i teoretyczne
– dobrze posługuje się mapą geograficzną i właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i
pomiarów
– poprawnie korzysta z tablic fizycznych/chemicznych oraz interpretuje wykresy

STOPIEŃ DOSTATECZNY – otrzymuje uczeń, który:

– opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania
– zna podstawowe pojęcia przyrodnicze
– posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej
– potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji
– potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela
– zna podstawowe wzory (dotyczy chemii, fizyki)
– potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy

STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY – otrzymuje uczeń, który:

– opanował wiadomości i umiejętności w stopniu elementarnym – braki nie przekreślają
możliwości dalszego kształcenia
– potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie, zadanie
– rozumie prosty tekst źródłowy
– zna podstawowe pojęcia, prawa

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY – otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia
– nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających
zastosowania podstawowych umiejętności
– nie zna podstawowych praw, pojęć
– wykazuje wyraźny brak zainteresowania przedmiotem
– nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę

Opracowanie: nauczyciele zespołu przedmiotów przyrodniczych

Kuźnia Raciborska, 07.09 2018

 

 

Komentarze nieaktywne