Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

Przedmiotowe zasady oceniania
na lekcjach
matematyki dla klas IV –VIII
(w okresie przejściowym również dla klas gimnazjum)

w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej
w roku szkolnym 2018/2019

 1. Przedmiotem oceny są:

 • wiadomości i umiejętności – wg programu nauczania

 • zaangażowanie w proces nauczania – uczenia się

 1. Kontrakt zawarty między uczniem a nauczycielem dotyczący sposobu oceniania.

  • Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

  • Uczeń ma obowiązek starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń.

  • Uczeń jest odpytywany z trzech ostatnich tematów.

  • Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

  • Zapowiedziane prace pisemne są obowiązkowe.

  • Uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy pisemnej powinien ją napisać na najbliższych zajęciach
   lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. Do czasu napisania przez ucznia zaległej pracy pisemnej w dzienniku jest wpisany symbol „0”.

  • Sprawdziany napisane na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń może poprawiać sprawdzian tylko jeden raz.

  • Po dłuższej nieobecności usprawiedliwionej w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez trzy dni.

  • Każda opuszczona lekcja, jak i zaległe zadania domowe, powinny być uzupełnione na kolejną lekcję.

  • Uczeń może dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Zgłoszenia dokonuje uczeń przed rozpoczęciem zajęć. Nie przygotowanie się do lekcji to: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość
   do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.

  • Za brak przygotowania do zajęć (w przypadku braku zgłoszenia) lub po przekroczeniu limitu, uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

  • Jeżeli uczeń nie przestrzega regulaminu np. przeszkadza w prowadzeniu lekcji, to traci przywileje np. „datki”.

  • Aktywność na lekcji nagradzana jest plusem. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. Minus uczeń otrzymuje m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń) lub brak zaangażowania na lekcji. Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami.

  • Ocena półroczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Wystawiając ocenę roczną bierze się pod uwagę ocenę za I półrocze.

 1. Narzędzia oceniania osiągnięć ucznia:

 • odpowiedź ustna

 • sprawdzian

 • kartkówka

 • zadanie domowe

 • aktywność i praca na lekcji

 • inne formy aktywności: zadania dodatkowe, praca w grupach, udział w konkursach, warsztatach, projektach , prezentacje itp.

 1. Kryteria oceniania

Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są według następującej skali:

 

  • 100% celujący;

  • 99% – 91% bardzo dobry;

  • 90% – 71% dobry;

  • 70% – 51% dostateczny;

  • 50%–31% dopuszczający;

  • 30% – 0% niedostateczny;

lub

  • 100% i zadanie dodatkowe celujący;

  • 100% – 91% bardzo dobry;

  • 90% – 71% dobry;

  • 70% – 51% dostateczny;

  • 50% – 31% dopuszczający;

  • 30% – 0% niedostateczny.

 1. Ogólne wymagania na poszczególne oceny:

 1. niedostateczny – uczeń: nie potrafi wykonać najprostszych działań, czynności związanych z danym działaniem; nie potrafi zastosować poznanych wiadomości w sytuacjach typowych np. podstawić do wzoru; nie opanował wiadomości i umiejętności w stopniu umożliwiającym świadome korzystanie z lekcji, co uniemożliwia dalszą edukację;

 1. dopuszczający – uczeń: potrafi wykonać podstawowe działania i czynności o niedużym stopniu trudności; potrafi zastosować poznane wiadomości w typowych sytuacjach; opanował wiadomości
  i umiejętności w stopniu umożliwiającym świadome korzystanie z lekcji;

 1. dostateczny – uczeń: potrafi wykonywać podstawowe obliczenia i działania na wyrażeniach o niedużym stopniu trudności; potrafi zastosować poznane wiadomości w typowych sytuacjach w arytmetyce
  i geometrii; potrafi swobodnie wypowiadać się na dany temat jednakże bez zagłębiania się w szczegóły; opanował umiejętności i wiadomości stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na poziomie wyższym;

 1. dobry – uczeń: umie korzystać z wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu zadań i sytuacji problemowych o średnim stopniu trudności lub częściowo trudnych; swobodnie wypowiada się na dany temat wykazując dobrą znajomość zagadnienia; opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
  w podstawie programowej o średnim a nawet dużym stopniu trudności i umie je zastosować
  do rozwiązania zdań rachunkowych i problemowych;

 1. bardzo dobry – uczeń: posiada wiadomości przewidziane w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich trudności (duży i średni); umie zastosować wiadomości do zadań teoretycznych i problemowych; umie łączyć wiadomości i umiejętności z różnych działów matematyki do rozwiązania zadań lub problemów; przygotowuje samodzielnie referaty na dany temat;

 1. celujący – uczeń: opanował wiadomości i umiejętności na poziomie oceny bardzo dobrej, a ponadto potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program, rozwiązuje problemy nietypowe, samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, jest twórczy, przygotowuje referaty
  i przedstawia je na lekcji wykazując dużą znajomość zagadnienia; osiąga znaczące wyniki
  w olimpiadach i konkursach matematycznych na szczeblu szkoły i wyższym.

 1. Szczegółowe wymagania z matematyki dla poszczególnych klas znajdują się u nauczyciela.

 1. Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z matematyki do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.

Uczniowie z pisemną opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani zgodnie z zaleceniami poradni. Nauczyciel dostosowuje wymagania do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Obniżenie wymagań nie zwalnia z realizacji podstawy programowej.

 1. Wszelkie sprawy nie ujęte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z matematyki, rozstrzygane będą zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz rozporządzeniem MEN.

Opracowanie:
nauczyciele matematyki

Komentarze nieaktywne