Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w kl. IV-VIII i gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego dla klas IV-VIIIi gimnazjum

Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka

w Kuźni Raciborskiej

rok szkolny 2018/2019

Przedmiotowe zasady oceniania :

 • zostały przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
 • stanowią integralną część Wewnątrzszkolnego Oceniania obowiązującego w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej,
 • uwzględniają założenia programu nauczania języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej “Jutro pójdziemy w świat” oraz programu nauczania języka polskiego w kl. VII-VIII “Myśli i słowa”

 

.I. Przedmiotem oceniania są:

 1. Wiadomości.

 2. Umiejętności.

 3. Postawa ucznia i jego aktywność.

II. Cele oceniania

1. Ocenianie bieżące ma na celu:

-pomóc uczniowi rozpatrywać i rozumieć swoje mocne i słabe strony oraz ukierunkować go do dalszej pracy,

-przekazać rodzicom(opiekunom) informacje o postępach ucznia,

-dać nauczycielowi informację o efektywności jego nauczania, właściwego doboru materiałów, metod i sposobów nauczania.

2. Ocenianie okresowe ma na celu:

-przekazać uczniowi informację o jego postępach w języku polskim pod koniec pewnej części programu nauki,

-dostarczyć informacji rodzicom,

-dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki.

III. Skala ocen

Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną:

Stopień 1-niedostateczny

2-dopuszczający

3-dostateczny

4-dobry

5-bardzo dobry

6-celujący

 • W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy (+)

 • Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-).

 • Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji.

 

Taksonomia ocen powinna uwzględniać następujące poziomy wymagań

Konieczne (na ocenę dopuszczającą)

Podstawowe (na ocenę dostateczną)

Rozszerzające (na ocenę dobrą)

Dopełniające (na ocenę bardzo dobrą)

Obejmują treści:

-najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

-łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

-często powtarzające się w procesie nauczania,

-określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

-proste, uniwersalne umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.

Obejmują treści:

-złożone, mniej przystępne niż zaliczone do podstawowych wymagań,

-wymagające korzystania z różnych źródeł,

-umożliwiające rozwiązywanie problemów,

-pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

-pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin.

Kontrola osiągnięć uczniów.

1. Pisemne:

-odpowiedzi na pytania

-rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń

-testy (diagnostyczne i sumujące)

-redagowanie tekstu użytkowego

-redagowanie formy literackiej.

2. Ustne:

-kilkuzdaniowa wypowiedź

-opowiadania

-czytanie tekstów

-prezentacja

-recytowanie

3. Praktyczne:

-pokazanie niewerbalnego wytworu pracy, np. projektu, albumu, słownika

Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:

 • prace stylistyczne

 • prace klasowe i testy obejmujące duży zakres materiału

 • krótkie sprawdziany na podsumowanie rozdziału

 • odpowiedzi ustne

 • recytacje, inscenizacje

 • prace domowe

 • zadania z kart pracy

 • zeszyt przedmiotowy

 • postawa wobec przedmiotu (aktywność i zachowanie na lekcji)

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny. Nie dotyczy to jednak obowiązkowych prac klasowych, zapowiadanych, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W wypadku nieobecności pracę klasową należy napisać w innym terminie, uzgodnionym z nauczycielem. Ocenę z pracy klasowej można poprawić, również w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym jednak niż 2 tygodnie.

Sposób oceniania prac pisemnych
Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej:

100% – ocena celująca.

99%-91% – ocena bardzo dobra

90%-71% – ocena dobra

70%-51% – ocena dostateczna

50%-31% – ocena dopuszczająca

30%-0% – ocena niedostateczna

 

Kryteria ocen z języka polskiego dla klas 4-8

 
Ocena celująca

Uczeń:

 • posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program

 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności

 • czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w programie

 • potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację

 • w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem

 • aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem polskim

 • poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach

 • regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe

 • systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej

 • starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data)

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie

 • samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia

 • czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej interpretacji

 • przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje

 • wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny

 • aktywnie uczestniczy w lekcji

 • regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe

 • sporadycznie popełnia błędy ortograficzne

 • prowadzenie zeszytu i praca własna jw.

Ocena dobra:

Uczeń:

 • w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki

 • samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą nauczyciela

 • czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje,

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych

 • stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów

 • bierze czynny udział w lekcji

 • regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe

 • zeszyt, praca własna jw.

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem

 • trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela

 • wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia rażących błędów językowych

 • sporadycznie zabiera głos na lekcji

 • odrabia obowiązkowe prace domowe

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • ma duże braki w wiedzy

 • nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela

 • nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań

 • nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy

 • często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej

 • nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej

Ocena niedostateczna:

Uczeń:

 • nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w posiadanej wiedzy

 • nie potrafi wykonać zadania nawet przy pomocy nauczyciela

 • wykazuje się niechęcią do nauki

 • nie rozumie poleceń nauczyciela

 • nie odrabia prac domowych

 • nie pracuje w czasie pracy własnej

Szczegółowe wymagania przedmiotowe z języka polskiego w poszczególnych klasach znajdują się u nauczyciela. W każdej chwili można się z nimi zapoznać.

Opracowali: nauczyciele języka polskiego

 

Komentarze nieaktywne