Kiedy do logopedy?

Logopeda to terapeuta zajmujący się pomocą dzieciom z różnorodnymi problemami w mówieniu jak np. seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie, mowa dzieci z niedosłuchem, rozszczepem podniebienia mowa cicha, niewyraźna itp.

Zadaniem logopedy jest:

– zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka),

– rozpoznawanie (diagnoza)

– usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Pewne niewielkie odstępstwa od schematu rozwoju mowy nie są powodem do niepokoju, należy jednak wiedzieć, że opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych głosek nie powinny przekraczać 6 miesięcy.


Dziecko, które idzie do pierwszej klasy, powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.

Prawidłowa wymowa ma duży wpływ na postępy w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia nieprawidłowości w mowie należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

To, czy dziecku potrzebna jest pomoc logopedy, w pierwszej kolejności powinien ocenić rodzic lub opiekun.

Należy zasięgnąć porady logopedy, jeżeli dziecko:

 

– nie wymawia jeszcze głosek, które na swoim etapie rozwoju powinno już opanować (zastępuje je innymi, zniekształca lub opuszcza). Wśród dzieci 6-letnich i starszych problem ten najczęściej dotyczy głosek sz, ż, cz, dż, które bywają zastępowane przez s, z, c, dz lub ś, ź, ć, , np. dziecko mówi skoła lub śkoła zamiast szkoła;

– głoskę r wymawia w sposób inny niż przyjęty w normie wymawianiowej lub zastępuje ją głoską l albo j, np. dziecko   mówi lowel (jowej) zamiast rower;

– wsuwa język pomiędzy zęby podczas artykulacji niektórych (lub wszystkich) z podanych głosek: s, z, c, dz , sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź;

– nie mówi lub mówi znacznie mniej niż jego rówieśnicy albo w sposób niezrozumiały dla otoczenia;

– pojawiają się problemy z płynnością wymowy, dziecko się jąka;

– ma wadę słuchu;

– ma trudności z opanowaniem języka, popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, pojawiają się problemy w komunikacji oraz w zakresie pisania i czytania.

Należy skonsultować się z logopedą zawsze, gdy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju mowy naszej pociechy.

 

Komentarze nieaktywne