HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wszystkie spotkania z rodzicami zaplanowano w środy. Wychowawca lub Dyrektor Szkoły ma prawo zwołać dodatkowe zebranie, jeśli zachodzi taka konieczność. O każdej zmianie terminu, godziny lub dodatkowym zebraniu wychowawca ma obowiązek poinformować Dyrektora Szkoły oraz Rodziców.

TERMIN

TEMATYKA

12 września 2018r.

godziny:

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

kl. VII, VIII i Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjne związane z organizacją nowego roku szkolnego, m.in. przekazanie informacji o warunkach , sposobie i kryteriach oceniania zachowania, zapisach w Statucie szkoły, działaniach szkoły wynikających z programu wychowawczego-profilaktycznego, zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, itp.

24 października 2018r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

kl. VII, VIII i Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe. Sprawy bieżące. Omówienie bieżących problemów i wyników monitorowania osiągnięć uczniów.

5 grudnia 2018r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

k. VII,VIII i Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjne. Sprawy bieżące. Omówienie bieżących problemów i wyników monitorowania osiągnięć uczniów.

16 stycznia 2019r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

kl. VII,VIII i Gimnazjum 17.30

Wywiadówka półroczna. Przedstawienie wyników klasyfikacji za I półrocze 2018/2019r.

27 marca 2019r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

kl. VII, VIII i Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe. Omówienie bieżących spraw.

8 maja 2019r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

kl. VII, VIII i Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjne. Sprawy bieżące. Omówienie bieżących problemów i wyników monitorowania osiągnięć uczniów.

5 czerwca 2019r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

kl. VII, VIII i Gimnazjum 17.30

Ostatnie spotkanie przed klasyfikacją roczną. Poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów i zachowania.

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną z dnia 30.08.2018r.

Komentarze nieaktywne