HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Wszystkie spotkania z rodzicami zaplanowano we wtorki. Wychowawca lub Dyrektor Szkoły ma prawo zwołać dodatkowe zebranie, jeśli zachodzi taka konieczność. O każdej zmianie terminu, godziny lub dodatkowym zebraniu wychowawca ma obowiązek poinformować Dyrektora Szkoły oraz Rodziców.

TERMIN

TEMATYKA

12 września 2017r.

godziny:

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

kl.VII i Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjne związane z organizacją nowego roku szkolnego, m.in. przekazanie informacji o warunkach , sposobie i kryteriach oceniania zachowania, zmianach statucie szkoły, działaniach szkoły wynikających z programu wychowawczego i programy profilaktyki, zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, itp.

17 października 2017r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

kl. VII Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe. Sprawy bieżące. Omówienie bieżących problemów i wyników monitorowania osiągnięć uczniów.

14 listopada 2017r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

kl. VII Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjne. Sprawy bieżące. Omówienie bieżących problemów i wyników monitorowania osiągnięć uczniów.

12 grudnia 2017r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

k. VII i Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjne. Sprawy bieżące. Omówienie bieżących problemów i wyników monitorowania osiągnięć uczniów. Powiadomienia o przewidywanych na I półrocze ocenach z przedmiotów i z zachowania.

16 stycznia 2018r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

kl. VII i Gimnazjum 17.30

Wywiadówka półroczna. Przedstawienie wyników klasyfikacji za

I półrocze 2017/2018r.

13 marca 2017r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe. Omówienie bieżących spraw. Przedstawienie procedur przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych. Raport z próbnych egzaminów.

24 kwietnia 2017r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjne. Sprawy bieżące. Omówienie bieżących problemów i wyników monitorowania osiągnięć uczniów.

22 maja 2017r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

Ostatnie spotkanie przed klasyfikacją roczną. Poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów i zachowania, szczególnie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nieodpowiednimi i nagannymi z zachowania.

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną z dnia 29.08.2017r.

Komentarze nieaktywne