HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Wszystkie spotkania z rodzicami zaplanowano w środy. Wychowawca lub Dyrektor Szkoły ma prawo zwołać dodatkowe zebranie, jeśli zachodzi taka konieczność. O każdej zmianie terminu lub dodatkowym zebraniu wychowawca ma obowiązek poinformować Dyrektora Szkoły oraz Rodziców.

TERMIN

TEMATYKA

21 września 2016r.

godziny:

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjne związane z organizacją nowego roku szkolnego, m.in. przekazanie informacji o warunkach , sposobie i kryteriach oceniania zachowania, zmianach statucie szkoły, działaniach szkoły wynikających z programu wychowawczego i programy profilaktyki, zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, itp.

26 października 2016r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjne. Sprawy bieżące. Omówienie bieżących problemów i wyników monitorowania osiągnięć uczniów.

7 grudnia 2016r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjne. Sprawy bieżące. Omówienie bieżących problemów i wyników monitorowania osiągnięć uczniów. Powiadomienia o przewidywanych na I półrocze ocenach z przedmiotów i z zachowania.

11 stycznia 2017r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

Wywiadówka półroczna. Przedstawienie wyników klasyfikacji za

I półrocze 2016/2017r.

15 marca 2016r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe. Omówienie bieżących spraw. Przedstawienie procedur przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych. Raport z próbnych egzaminów.

17 maja 2017r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

Ostatnie spotkanie przed klasyfikacją roczną. Poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów i zachowania, szczególnie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nieodpowiednimi i nagannymi z zachowania.

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną z dnia 29.08.2016r.

Komentarze nieaktywne