HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Wszystkie spotkania z rodzicami zaplanowano na wtorki. Wychowawca lub Dyrektor Szkoły ma prawo zwołać dodatkowe zebranie, jeśli zachodzi taka konieczność. O każdej zmianie terminu lub dodatkowym zebraniu wychowawca ma obowiązek poinformować Dyrektora Szkoły.

 

TERMIN

 

TEMATYKA
9 września 2015r.

godziny:

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

 

Spotkanie informacyjne związane z organizacją nowego roku szkolnego, m.in. zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.
3 listopada 2015r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

 

Spotkanie informacyjne. Sprawy bieżące. Omówienie bieżących problemów i wyników monitorowania osiągnięć uczniów.
8 grudnia 2015r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

Spotkanie informacyjne. Sprawy bieżące. Omówienie bieżących problemów i wyników monitorowania osiągnięć uczniów. Powiadomienia o przewidywanych na I półrocze ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania.
19 stycznia 2016r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

 

Wywiadówka półroczna. Przedstawienie wyników klasyfikacji za

I półrocze 2015/2016r.

15 marca 2016r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

 

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe. Omówienie bieżących spraw. Przedstawienie procedur przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych. Raport z próbnych egzaminów i sprawdzianu.
17 maja 2016r.

klasy I-III 16.30

klasy IV-VI 17.00

Gimnazjum 17.30

 

Ostatnie spotkanie przed klasyfikacją roczną. Poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów i zachowania, szczególnie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nieodpowiednimi i nagannymi z zachowania.

 

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną z dnia 31.08.2015r.

Komentarze nieaktywne