Status prawny

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka oraz Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej, jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego.

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),

 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

 • Statutu,

 • Zarządzeń Kuratora,

 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

 • Ramowego planu pracy szkoły,

 • Koncepcji Pracy Szkoły,

 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

 • Regulaminów:

  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.

  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

  • Regulaminu Rady Rodziców

  • Regulaminu biblioteki szkolnej.

  • Regulaminu świetlicy szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Kuźnia Raciborska.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.